Skarvstöd 3-fas

Vit | Svart | Grå

Skarvstöd, svart - PC B. Wega-L

Skarvstöd 3-fas

Skarvstöd för 3-fas skensystem & DALI 3-fas skensystem från Unipro. Passar bra tillsammans med Stålvajerkit 1,2 mm.

Enkel att kapa

3-fas kontaktskenan är enkel att kapa, även med handverktyg på installationsstället. Ledarna behöver inte böjas efter kapning.

Lätt att installera

3-fas kontaktskenan har förborrade hål för montage dikt tak. Den är kompatibel med de flesta 3-fasadaptrar på marknaden.

Lätt att ansluta

3-fas kontaktskenans anslutning har hållbara och lättskruvade terminaler som passar både Ek- och Fk-kabel från 1,5 mm2 – 2,5 mm2.

Färre delar - fler funktioner

L-skarvar och skarvstycken har multifunktioner. Polariteten på L-skarvarna och färgen på mellanstyckena kan ändras vid installationstillfället.

Produktinformation

Skarvstöd för 3-fas skensystem & DALI 3-fas skensystem från Unipro. Passar bra tillsammans med Stålvajerkit 1,2 mm.

 

Unipro från Finland tillverkar högkvalitativa och halogenfria skensystem med modern design och är ett utmärkt val för hemmet, kontor, köpcentrum, butiker, hotell, gym och restauranger. Skensystemet har en universell och modulär konstruktion som är lätt att bygga ut och anpassa efter önskemål och krav. Säljs idag i över 50 länder.

 

Varianter

Art.nrTypModell
70.102466PC WSkarvsstöd, vit
70.102468PC BSkarvsstöd, svart
70.102467PC GSkarvsstöd, grå

Teknisk information

Generell

Längd155 mm
Bredd29 mm
Höjd26 mm
Vikt0,085 kg

Varianter

KulörVit: RAL 9010
Svart: RAL 9005
Grå: RAL 7040

Förklaringar

Bibehållning ljusflöde, L70/B10

L70 anger den tid som krävs för att en ljuskälla ska minska sin ursprungliga ljusstyrka med 30%, dvs. att endast 70% av den ursprungliga ljusstyrkan återstår. B10 anger den tid som krävs för att 10% av ljuskällorna i en serie av ljuskällor ska nå eller falla under en viss nivå av ljusstyrkan. Således är L70/B10 ett mått på livslängden på en ljuskälla och det anger den tid det tar för en ljuskälla att nå en ljusstyrka som är lägre än 70% av dess ursprungliga ljusstyrka, och för 10% av enheterna i en serie av ljuskällor att nå eller falla under denna nivå. L70/B10 används ofta som en standard för att bedöma livslängden på LED-ljuskällor.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en svensk metod för att bedöma byggprodukters miljöprestanda. Syftet med byggvarubedömningen är att främja miljöanpassade val vid inköp av byggprodukter och att öka medvetenheten om byggprodukters miljöpåverkan. Bedömningen genomförs genom att man granskar en byggprodukt utifrån olika miljökriterier som exempelvis råvaruutvinning, energiförbrukning, avfallshantering och kemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Byggvarubedömningen administreras av Svenska Miljöinstitutet och är frivillig att genomföra för tillverkare av byggprodukter.

CE-märkning

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Alla elektriska produkter måste förses med en CE märkning, antingen direkt på produkten eller i medföljande handlingar. Den bekräftar att produkten är säker att använda och hantera. För att få CE märkningen måste produkten klara LVD (Low Voltage Directive) EN60598-1 och tester enligt EMC direktivet (Electro Magnetic Compatibility) EN55015. En tredje del som måste uppfyllas för att få en CE märkning är ErP direktivet 2009/125/EG. CE-märkning omfattar sedan 2013.01.01 även överensstämmelse med ROHS-direktivet 2011/65/EU. Har en armatur genomgått och klarat alla olika tester så får den en CE- märkning, det är en trygghet för den som ska använda produkten.

CE

Chip On Board (CoB)

Chip On Board (CoB) är en teknik som ofta används inom belysning för att skapa små, effektiva och starka LED-ljuskällor. LED-chipen monteras direkt på en kretskortet vilket minskar ledningslängder och ökar tillförlitligheten. CoB-tekniken möjliggör också mindre och tätare elektroniska enheter, eftersom chipet och kretskortet tar mindre plats.

El-kretsen

El-Kretsen som är ett nationellt godkänt insamlingssystem som rapporterar statistik till Naturvårdsverket. Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen av elprodukter i slutet av dess livscykel med målet att alla resurser från elprodukter ska ingå i ett kretslopp.

DALI

DALI är en förkortning för Digital Addressable Lighting Interface. Det är en protokollstandard för att styra belysningssystem, som är utformad för att erbjuda en intelligent, flexibel och energieffektiv lösning för att styra belysning i byggnader. Varje ljuskälla i ett DALI-baserat belysningssystem tilldelas en unik digital adress, vilket gör det möjligt att individuellt styra och övervaka varje armatur.

Dim (bakkant/fas)

Trailing Edge / bakkantsdimning / fasdimning

Färgbeständighet, MacAdam

MacAdam-avvikelse används som en standard för att bedöma och specificera färgkonsistens hos ljuskällor. Till exempel kan en ljuskälla med en MacAdam-avvikelse på 3 SDCM (Standard Deviation Color Matching) anses ha hög färgkonsistens, medan en ljuskälla med en MacAdam-avvikelse på 7 SDCM kan ha märkbara färgavvikelser. Ju lägre MacAdam-avvikelse, desto mindre synliga är färgskillnaderna mellan olika punkter i färgutrymmet och desto bättre anses färgkonsistensen vara.

Färgtemperatur, CCT [K]

Färgtemperatur, Correlated Colour Temperature. Beskriver om vitt ljus upplevs som varmt (gulaktigt, 2700 Kelvin), neutralt (3000 Kelvin) eller kallt (blåaktigt, 4000 Kelvin).

Färgåtergivning, CRI (Ra)

Färgåtergivning, Colour Rendering Index. Anger förmågan att återge färgerna hos olika objekt på ett troget sätt i referens till en idealisk ljuskälla.

Kapslingsklasser

Beroende på användningsmiljön har olika typer av armaturer klassificerats baserat på deras förmåga att motstå inträngning av fukt eller damm. Elektrisk utrustning klassificeras med en sifferkod enligt IP (Ingress Protection) tabell, bestående av två siffror.

Den första siffran, på en skala från noll till sex, indikerar graden av skydd mot fasta föremål. En nolla betyder att kapslingen är helt oskyddad, medan en sex indikerar att kapslingen är dammtät.

Den andra siffran, på en skala från noll till nio, indikerar skyddet mot vatteninträngning. En nolla innebär att det inte finns något skydd mot vatten, medan en åtta betyder att kapslingen kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller utgöra fara.

Första siffran

0. Inget skydd mot fasta föremål.
1. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5. Dammskyddad.
6. Dammtät.

Andra siffran

0. Inget skydd mot vatten.
1. Skyddad mot droppande vatten.
2. Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3. Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4. Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5. Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6. Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7. Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8. Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9. Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Relevant standard heter SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning).

Källa: Elsäkerhetsverket.

LED

LED står för “Light Emitting Diode” och är en halvledarbaserad ljuskälla som omvandlar elektrisk energi direkt till ljus. LED-lampor är mycket energieffektiva och har en lång livslängd jämfört med traditionella glödlampor och lysrör.

LES

Light Emitting Surface, dvs. ytan på LED-chipet som avger ljus.

Lumen (lm)

Lumen är en enhet som används för att mäta ljusflöde, det vill säga den totala mängden ljus som emitteras från en ljuskälla i alla riktningar. Ju högre lumen, desto mer ljus genereras av ljuskällan.

Lux

Lux är en enhet som används för att mäta belysningens ljusstyrka eller ljusflödestäthet på en yta. Lux = lm / (A x d²) där lm är ljusflödet i lumen, A är arean av cirkeln som ljuset sprids över och d är avståndet från ljuskällan till ytan.

MCB

Säkring, Miniature Circuit Breaker. Är en typ av strömbrytare som används för att skydda elektriska kretsar från överbelastning och kortslutning.

REACH-förordningen

Reach-förordningen innehåller regler för registrering av ämnen, förbud eller restriktioner för ämnen, tillståndskrav för farliga ämnen och informationskrav till kunder. Tillverkare, importörer och säljare av varor och kemiska produkter inom EU/EES måste följa dessa regler. Förordningen innefattar också regler som användare av kemiska produkter måste följa.

Kandidatförteckningen är en lista med över 200 särskilt farliga ämnen och är en del av Reach-lagstiftningen inom EU. Företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU och EES måste vara medvetna om om deras produkter innehåller ämnen från kandidatförteckningen, eftersom det kan innebära särskilda krav.

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne från kandidatförteckningen måste leverantören ge information till mottagaren för att säkerställa att varan används på ett säkert sätt.

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet (2011/65/EU) har införts för att minska hälsorisker och miljöpåverkan genom att begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet syftar även till att främja återvinning av material från sådan utrustning. RoHS står för “Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment” (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

De reglerade ämnena i RoHS-direktivet är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedel (PBB och PBDE) samt mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

Gränsvärdena för dessa ämnen är generellt 0,1 viktprocent i homogena material, med undantag för kadmium som har ett lägre gränsvärde på 0,01 viktprocent.

SDCM

SDCM står för Standard Deviation Color Matching och är en mätning av färgkonsistens eller färgavvikelse inom belysningsindustrin. SDCM används för att kvantifiera skillnaden i färgåtergivning mellan olika ljuskällor eller ljusarmaturer. Ju högre SDCM-värde, desto större är skillnaden i färgåtergivning mellan olika ljuskällor. Generellt sett anses en SDCM på 3 eller lägre vara en god färgkonsistens, medan värden över 3 kan vara tydligt synliga för det mänskliga ögat.

Skyddsklass

Skyddsklass I
Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen och ytterligare en säkerhetsåtgärd genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.

Skyddsklass II
Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.

Skyddsklass III
Elmateriel av klass III innebär att skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator och att bruksföremålet inte heller alstrar högre spänning.

Spektrum

LED-chipens spektrum kan anpassas och optimeras för att uppfylla specifika behov och användningsområden. Med spektrumet “Premium White” uppnås exakt rätt balans med hög färgåtergivning och vackert vita nyanser. Det skapar ett lite “krispigare” vitt ljus som liknar det från en metallhalogen-ljuskälla, vilket passar utmärk i butiksmiljöer för att exponera varor på bästa sätt. Spektrumet “Food Warm White” har en hög färgåtergivning och är utvecklad för belysning av frukt och grönt, chark-, bröd-, och blomavdelningar med mera. Det framhäver det röda i exempelvis tomater, äpplen och kött eller det varma bruna och gula i färskt bröd. Detta kan ha stor inverkan i kundernas ögon och skapa en nästan aptitretande effekt, vilket kan öka försäljningen.

WEE-direktivet

EU-direktivet WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) trädde i kraft år 2005 och handlar om insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att införa producentansvar säkerställs att det finns system för insamling och återvinning av dessa produkter. Detta genomförs på nationell nivå, och om du bedriver försäljning i flera länder måste du vara medveten om och följa de regler som gäller i respektive land. I Sverige är Elkretsen det nationellt godkända insamlingssystemet.

Enligt direktivet måste alla tillverkare märka sina produkter med en soptunna. Om det inte är möjligt att placera märket på själva produkten på grund av storlek eller funktion, kan det istället tryckas på förpackningen, i skriftliga bruksanvisningar eller i den medföljande garantidokumentationen.

WEE-direktivet - symbol

Senast uppdaterad 2023-06-15

- Relaterade produkter -

3-fas kontaktskenor - T3_1000x1000. Wega-L

3-fas skensystem

Ett flexibelt och modulärt skensystem med modern design som enkelt kan expanderas och anpassas efter behov. Från den finska tillverkaren Unipro.

Alfa LED, vit - Sportringen. Från Wega-L

Alfa LED

  • På/av | 13-40W ~1500-5800 lm | 2500-4000K | 8-41°
  • Dim | 6-14W ~650-2000 lm | 2500-4000K | 8-41°
  • DALI | 6-40W ~650-5800 lm | 2500-4000K | 8-41°