Villkor, blanketter & policydokument

Här hittar du aktuella villkor och blanketter. Meddela om du önskar ALEM 09 vid förfrågan eller beställning.

Försäljnings- & uthyrningsvillkor

Wega-L - Allmänna försäljningsvillkor

Wega-L – Allmänna försäljningsvillkor

 

Wega-L – Allmänna försäljningsvillkor

Paragrafer och rubriker refererar till paragrafer i ALEM 09 utgåva 1, 2009.

Wega-L följer leveransbestämmelser enligt ALEM 09 och Köplagen med följande komplettering.

 

 

§ 17 Transport och mottagande

Fritt vårt lager i Halmstad.

Risken för en Produkt övergår till Köparen vid Produktens avlämnande, om inget annat avtalats.

Om mottagaren ej kan lämna erforderligt biträde vid lossning eller att lossningstiden väsentligt överskrids, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen eventuella merkostnader.

Anmäl omedelbart skada till transportören när varorna hämtas eller lämnas. Skadeanmälan lämnas i förekommande fall till transportören. Emballage och frakthandlingar måste sparas för eventuell granskning av transportskada.

Miljöavgift småorder – För ordervärde till samma leveransadress per dag med ett sammanlagt nettopris understigande 500 kronor exkl. moms debiteras en avgift om 150 kronor.

§ 23 Returer

Vi godkänner inte returer av kundunika produkter eller produkter som vi normalt inte lagerhåller. Vid återköp av produkter som vi normalt lagerhåller skall de vara i fullgott skick, i oskadad förpackning samt göras inom 3 månader från leverans.

Vid av säljaren godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagervaror är 35 %. För returfrakt ansvarar köparen. Vid returer skall köparen lämna tillämpliga uppgifter på av Wega-L utställd returblankett dock minst uppgift om nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel. Administrativ avgift tillkommer om 250 kronor/retur.

För hantering och rengöring av returnerad Produkt som är osorterad, saknar specifikation och/eller som är smutsig, men som ändå godtas av Wega-L, debiteras Köparen faktisk arbetskostnad om ett timpris om 500 kronor/timme. För retur som inte har godkänts av Wega-L, men som av Köparen ändå har sänts till Wega-L, debiteras Köparen en avgift om 500 kronor för återsändning eller skrotning.

§ 26 Ansvar vid försening

Om parterna avtalat om viss dag eller vecka för leverans eller mottagande av varan, skall – om parterna ej avtalat annat – en försening meddelas motparten senast tio dagar före leveranstidpunkten. Om så sker skall vite ej utges. Wega-L ansvarar aldrig för indirekta skador, kostnader eller förluster (såsom men inte begränsat till utebliven vinst, produktionsbortfall eller goodwillförlust).

§ 37 Reklamation vid fel

Vid fel på vara ska reklamationsblankett ska fylla i och godkännas av Wega-L. Alla varor som returneras skall vara väl förpackade och ligga i oskadad originalförpackning. Arbetskostnad för utbyte av defekt produkt ersätts ej. Wega-L står för fraktkostnaden om produkten ska skickas till Wega-L. Visar det sig att produkten inte är defekt, kan kunden bli fakturerad fraktkostnaden.

§ 38 Säljarens ansvar för fel

Allmänt: Wega-L behandlar endast reklamation från köpande kund/avtalspart, ej från efterföljande handels-/brukarled. Vid reklamation skall reklamationsblankett utställd av Wega-L användas. Dokumentation om upphandling, orderbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kunden.

Kunden gör samtliga reklamationer tillsammans med Wega-L, samarbete måste ske i samtliga fall. Reklamation skall godkännas av Wega-L. För att kunna godkänna reklamation vid förlängd ansvarstid skall reklamationsblanketten i tillämpliga fall åtföljas av serviceprotokoll för service, för hela drifttiden.

§ 55 Pris

Wega-L förbehåller sig rätten att korrigera avtalat pris p.g.a. förändring i valuta-, produktions-, råvaru- eller transportkostnader. Wega-L förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, t.ex. miljöavgifter.

§ 56 Betalning och preskription

Betalning ska erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg om 8 %-enheter. Wega-Ls rätt att fakturera ska inte begränsas av eventuella tidsbegränsningar som anges i Branschvillkor.

Anmärkning mot faktura ska göras skriftligen senast tolv dagar från fakturadatum. Ange fakturanummer och orsak till anmärkning.

Wega-L äger rätt att sätta och ändra kreditlimit för Kunden. Därtill äger Wega-L rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar eller säga upp Köparens konto eller upphöra att leverera under Avtalet om Köparen är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot Avtalet.

§ 60 Avbeställning

Vi godkänner inte avbeställning av order för kundunika produkter eller produkter som vi normalt inte lagerhåller. Vid avbeställning av produkter som vi normalt lagerhåller, skall köparen ersätta säljarens kostnader för avbeställd vara, om säljaren inte kan få ersättning härför genom försäljning till annan eller på annat sätt.

Garanti

För Produkter tillverkade av Wega-L är garantitiden normalt 5 år, om inte annat anges. Garantin är gällande endast under förutsättning att installationen av Produkten är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Wega-L utfärdad monteringsanvisning.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse.

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Wega-L meddelas därom innan åtgärd vidtas. För det fall då garantin skall tas i anspråk skall med tillhörande faktura uppvisas.

Avvikelser från tekniska data

Vi reserverar oss för avvikelser i mått eller utseende från angivna specifikationer. Avvikelserna är i så fall obetydliga och beror som regel på det snabba tekniska framåtskridandet i branschen.

Befrielsegrunder (Force Majeure)

Om säljaren, genom dennes eller dess leverantör uppkomna arbetsinställelse såsom strejk eller lockout, eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindras fullgöra leveranser enligt åtagande, berättigar detta icke köparen till skadestånd.

Tolkning

Om motstridiga uppgifter finns i parternas avtal, ovannämnda villkor och i ALEM 09, skall villkoren i avtalet äga företräde före ovan angivna villkor och ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i ovan angivna villkor och ALEM 09, skall ovan angivna villkor äga företräde före ALEM 09.

 

Senast uppdaterad 2023-06-12.

Wega-L - Allmänna uthyrningsvillkor

Wega-L – Allmänna uthyrningsvillkor

 

Wega-L – Allmänna uthyrningsvillkor

Allmänt

Inledning. Dessa allmänna uthyrningsvillkor (”Allmänna Hyresvillkor”) gäller vid uthyrning av belysningsarmaturer och annan utrustning (”Hyresobjektet”) mellan Wega-L och hyrestagare (”Kund”). Kundens betalning av första hyresfaktura utgör kvittens av mottagandet av Hyresobjekt och accept av dessa villkor.

Avtalsdokument. Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget annat uttryckligen anges:

 1. Det mellan parterna särskilt träffade skriftliga avtalet avseende Hyresobjektet, om sådant finns (”Avtalet”);
 2. Dessa Allmänna Hyresvillkor.

 

 

§ 1 Villkor Uthyrning

Avhämtning. Fritt vårt lager i Halmstad. Hyresobjekt kan från hyrestidens startdatum avhämtas hos Wega-L eller transporteras till Kund enligt Parternas överenskommelse. Om Parterna avtalat att Wega-L ska ombesörja transport ska Hyresobjektet avlämnas på avtalad plats och risken för Hyresobjektet övergår på Kunden när Hyresobjektet har avlämnats på av Kunden anvisad plats. Kunden ska bekosta transportkostnaderna.

Återlämnande. Hyresobjektet anses återlämnat när retursedel har utfärdats av Wega-L. Kunden ska bekosta transportkostnaderna. Vid återlämnandet ska Hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normalt slitage i ett för Wega-L godtagbart skick. I annat fall har Wega-L rätt att reparera/återställa Hyresobjektet på Kundens bekostnad.

Hyrestid. Hyrestiden räknas fr.o.m. den dag då Hyresobjektet hålls tillgängligt enligt Avtalet, t.o.m. den dag då Hyresobjektet återlämnas. Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör automatiskt vid hyrestidens utgång.

Hyra. Wega-Ls vid varje leveranstidpunkt gällande prislista ska tillämpas. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Betalning. Betalning ska erläggas enligt Avtalet. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg om 8 %-enheter.

Undersökningsplikt. Kunden ska snarast efter mottagandet av Hyresobjektet, och senast innan det tas i drift, undersöka Hyresobjektets skick.

Reklamation. Kunden ska snarast meddela eventuella fel och anmärkningar till Wega-L, dock senast tre (3) dag efter det att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. I de fall ingen anmärkning inkommer inom angiven tid anses Hyresobjektet mottaget i fullgott skick.

Fel. Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Avtalet och felet eller bristen inte beror på agerande på Kundens sida ska Wega-L utan oskäligt dröjsmål efter Kundens reklamation till Wega-L åtgärda felet eller bristen. Kunden är inte skyldig att betala hyra under den tid då felet eller bristen åtgärdas.

Användningsvillkor. Kunden ska vid nyttjande av Hyresobjektet beakta följande villkor:

 • Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda Hyresobjektet.
 • Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden Hyresobjektet är avsedd för och i enlighet med tillhörande handhavandeinstruktion samt meddelade anvisningar och instruktioner från Wega-L.
 • Kunden svarar för vård, underhåll och förvaring av Hyresobjektet och för kostnader för förbrukningsmaterial.
 • Kunden ska tillse att Hyresobjektet förvaras på ett sådant sätt att det inte utsätts för skada, olovligt nyttjande eller stöld.
 • Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Wega-Ls medgivande.

Nyttjanderätt. Wega-L upplåter en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet. Hyresobjektet förblir Wega-Ls egendom och ingenting i Avtalet innebär att Kunden erhåller äganderätten till Hyresobjektet.

Begränsningar. Hyresobjekt får inte nyttjas i strid med Avtalet, tillämplig lag eller myndighetsbeslut. Kunden får inte pantsätta, överlåta, hyra ut eller på annat sätt upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredjeman. Hyresobjektet får inte infogas eller sammanfogas med fast egendom. Kunden får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation av Hyresobjektet.

§ 2 Ansvar

Skada och förslut på Hyresobjektet. Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för samtliga skador som inte beror på normal förslitning. Skada eller förlust ska anmälas skyndsamt till Wega-L. Om hyresobjektet inte kan repareras är Kunden skyldig att ersätta Wega-L med ett belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

Skada på annan egendom. Kunden ansvarar under hyrestiden för skada som Hyresobjektet orsakar på Kundens eller tredjemans egendom. Kunden ska hålla Wega-L skadeslös mot alla eventuella krav från tredjeman avseende skador på person eller egendom som orsakas av Hyresobjektet under hyrestiden.

Försäkring. Följande reglering gäller avseende försäkringar:

 • Kunden ska under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring (lägsta försäkringsbelopp är återanskaffningskostnaden).
 • Kunden och Wega-L ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring som täcker respektive parts ansvar under Avtalet.

Ansvarsbegränsning. Wega-L ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Wega-Ls brott mot Avtalet och aldrig för indirekta skador, kostnader eller förluster (såsom men inte begränsat till utebliven vinst, produktionsbortfall eller goodwillförlust). Wega-Ls totala ansvar ska aldrig överstiga den totala hyresersättning som Wega-L erhållit enligt Avtalet.

 

 

§ 3 Uppsägning

Uppsägningsrätt. Part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

 • Den andra parten i väsentligt avseende bryter mot Avtalet och inte inom tre (3) dagar efter begäran om rättelse har upphört med avtalsbrottet.
 • Den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan antas vara illikvid eller på obestånd.
 • Vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, oavsett om enskild underlåtenhet är av väsentlig betydelse och inte vidtar rättelse enligt punkterna ovan. Vidare äger Wega-L alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande, utan möjlighet till rättelse för Kunden, och återta Hyresobjektet på Kundens bekostnad för det fall Wega-L bedömer att det föreligger risk för Hyresobjektets förkommande eller förstörelse.

Omedelbart åtagande. Om Avtalet sägs upp i förtid, upphör Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet och Kunden är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjekten till Wega-L vid äventyr av att Wega-L återtar Hyresobjektet på Kundens bekostnad. För det fall Wega-L anser att det finns risk för att återlämnande av Hyresobjektet inte kommer ske enligt ovan äger Wega-L rätt att omedelbart återta Hyresobjektet på Kundens bekostnad.

§ 4 Övrigt

Befrielsegrunder (Force Majeure). Ingen Part ska anses ha brutit mot en skyldighet om fullgörandet av skyldigheten förhindras av omständigheter som anses utgöra force majeure. Följande exempel på omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, pandemi, epidemi, väsentlig prishöjning från leverantör, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund (”Force Majeure”). Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.

§ 5 Tillämplig lag och Tvistlösning

Tillämplig lag. Detta Avtal ska regleras av svensk materiell rätt.

 

Senast uppdaterad 2023-06-12.

Branschvillkor - ALEM 09

Allmänt om ALEM 09

ALEM 09 – Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

 

ALEM 09 – Allmänna leveransbestämmelser

Retur & Reklamation

Returblankett

Wega-L – Returblankett

 

Fyll i returblanketten och sänd in den via e-post till info@wega-l.se.

Reklamationsblankett

Allmänt om ALEM 09

ALEM 09 – Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

 

ALEM 09 – Reklamationsblankett

 

Fyll i reklamationsblanketten och sänd in den via e-post till info@wega-l.se.

GDPR, Integritets- och dataskyddspolicy

GDPR, Integritets- och dataskyddspolicy

Wega-L – GDPR, Integritets- och dataskyddspolicy

 

Wega-L – GDPR, Integritets- och dataskyddspolicy

Vi på Wega-L värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Inom EU/EES gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritets- och dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Tex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Wega-L är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För att kunna hantera kundordrar, leverantörsordrar, tjänster, kundserviceärenden, och anställningar samt uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen, arbetsrättslagen eller reglerna om produktansvar), för att kunna förebygga och utreda brott mot företaget samt för att kunna utveckla våra tjänster och komma med riktade erbjudanden; samlar vi in olika kategorier av personuppgifter exempelvis:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, mail och tfn-nummer)
 • Korrespondens
 • Köpinformation
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data (t.ex. IP-adress, information om hur våra digitala tjänster används, var och hur länge olika sidor besökts etc.)

Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för det specifika ändamålet.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 

 

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 3. Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.  

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med

företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som

behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som

hjälper oss med exempelvis:

 1. Transporter (t.ex. leverantörer och speditörer).
 2. Betallösningar (t.ex. banker och andra betaltjänstleverantörer).
 3. Marknadsföring (t.ex. reklambyråer och sociala medier).
 4. IT-tjänster (t.ex. företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden som innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis statliga myndigheter (polisen, skatteverket m.m.) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du kan alltid begära att få tillgång till uppgifterna vi har registrerade på dig. Du kan begära att dina personuppgifter rättas/kompletteras/raderas ifall de är felaktiga/ofullständiga/onödiga. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring samt begränsa våra kommunikationskanaler (t.ex. om du vill ha mail, men inte sms).

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Vad är cookies och hur använder vi det? 

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv blockera eller styra omfattningen av cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter? 

De uppgifter som anförtros oss behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna.

Vem kontakter du vid frågor?

Du tar kontakt med vår företagsledare.

 

Senast uppdaterad 2023-06-12.

- Ett urval av våra kunder -

Låt oss prata belysning!

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att diskutera dina belysningsbehov och ta reda på hur vi kan hjälpa dig. Vi är redo att guida dig genom vårt sortiment och erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov.